นวัตกรรมคู่มือการเรียนการสอนแบบฝึกตำรวจ ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค ๓
อัตลักษณ์ ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค ๓ " ยิงปืนเป็นเลิศ "
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ศฝร.ภ.๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศฝร.ภ.๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    download >> [ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓]
    download >> [เอกสารการประกวดราคา]
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2555
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลําดับที่สอบได้ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2555
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2555
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลําดับที่สอบได้ ในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรั บสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๕
แจ้งเจตนารมณ์ของประกาศรับสมัครตาม ผนวก ก. ข้อ 13 ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2555
การคืนสิทธิผู้สอบผ่านข้อเขียน (รอบแรก) ที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัครฯ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2555
บัญชีรายชื่อผู้สอบไม่ผ่านการตรวจร่ายกายในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2555
ตัดสิทธิผู้สอบผ่านข้อเขียน(รอบแรก) ที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัครฯ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ พ.ศ.2555 สายป้องกันปราบปราม (นสต.1 และ บช.น.5)
การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประกาศตัดสิทธิการเข้าสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน พ.ศ.2555 (สายป้องกันปราบปราม และ สายอำนวยการและสนับสนุน)
สอบตำรวจใหม่
ประกาศผลคะแนนสอบ กอน.สส ( 29 มิ.ย.55)
จับทุจริตสอบเข้าตำรวจได้พร้อมของกลางและเงินสดกว่า ๑๐ ล้านบาท
( 10 มิ.ย.2555 ) เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ควบคุมห้องสอบสามารถตรวจพบวัตถุต้องสงสัย ขนาดประมาณ 1 X 2 นิ้ว หนา 1 ซม. ห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีเขียว ซุกซ่อนในตัวผู้เข้าสอบ
>>> ( อ่านรายละเอียดทั้งหมด )
  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2555
บัญชีรายชื่อ ที่นั่งสอบ นายสิบตำรวจ พ.ศ.2555

แผนที่หน่วยสอบ ตำรวจภูธรภาค 3 (1)

แผนที่หน่วยสอบ ตำรวจภูธรภาค 3 (2)
ยอดผู้สมัครตำรวจ
ประกาศ ศฝร.ภ.3 เรื่อง การจัดลำดับที่ตามผลคะแนนการสอบภาควิชาการของ หลักสูตร กอน.(สส) ฉบับที่ 2/2555
           - ผลคะแนนการสอบภาควิชาการของ หลักสูตร กอน.(สส)
                  บช.ศ.    (คลิก)
                  บช.น.    (คลิก)
                  ภ.7         (คลิก)
                  เนติบัณฑิต     (คลิก)
ประกาศผลสอบข้อเขียน ด.ต. 50 ปีขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
         - บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ด.ต. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
         - บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด และลำดับที่สอบได้ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป
  ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ( คลิก )
  หนังสือ ศฝร.ภ.๓ ที่ 0018.(11)/467 ลง 26 มี.ค. 2555 ขอเลื่อนและปรับตารางการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร.  
  หนังสือ ศฝร.ภ.3 /ที่ 0018.(11)/460 ลง 24 มี.ค. 2555 เรื่อง ขอเลื่อนและปรับตารางการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  หนังสือ ศฝร.ภ.3 ที่ 0018.(11)/458   ลง 22 มี.ค. 2555 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมนักกีฬายิงปืน และระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 1 ระจำปี 2555  ( คลิก )
  ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  ( คลิก )
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555
ตรวจคะแนนสอบข้อเขียน
          สาย ปป.11
          สาย ปป.31
          สาย สส.5
          สาย อก.2
          สาย อก.4
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สาย ปป.11
สาย ปป.31
สาย สส.5
สาย อก.2
  สาย อก.4
  แก้ไขประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554
  แก้ไขประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 (รับสายป้องกันปราบปราม ปป.1 (เฉพาะเพศชายจำนวน 650 อัตรา)
  ประกาศ เรื่อง สิทธิการรับคะแนนเพิ่มพิเศษ  เมื่อมีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
  ประกาศเรื่องเลื่อนประกาศผลสอบข้อเขียนตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2553
  กำหนดการสอบบุคคลภายนอกและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร    
  รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ 
  ภาคผนวก (แนบท้ายประกาศรับสม้ัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔
  (ร่าง) กำหนดระยะเวลาการดำเนินการการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕๐ อัตรา
  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2553
  บัญชีรายชื่อผู้ให้เข้าสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2553
  แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบได้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สาย อก. คลิก) (สาย ปป. คลิก)