พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์
ผบก.ศฝร.ภ.3
  
  • หน้าหลัก
  • ประวัติ/ทำเนียบ
  • โครงสร้าง/สถานภาพ
  • โครงการ/หลักสูตร
  • บทความนักวิชาการ
  • กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  • กระดานข่าว
  • รูปภาพกิจกรรม
  • ทำเนียบรุ่น
  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ
ภูธรภาค 3

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี 
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี  
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ภ.9 ยะลา/ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ภาพในอดีต รร.ภ.3 
 
 
Free Website Counter 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 

          ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ เดิมเป็นกองกำกับโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา มีเนื้อที่ ๓๓๘ ไร่ ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร โดยประมาณ และมี ีถนนสุรนารายณ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับชัยภูมิ ตัดผ่านพื้นที่ ทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่อยู่อาศัย ๕๐ไร่ และส่วนราชการ ๒๘๘ไร่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เดิมกรมตำรวจมีดำรที่จะก่อสร้าง์ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจ ภูธรภาค ๓ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อมา ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ เดือน พฤษภาคม สงครามนอกแบบได้อุบัติขึ้นในราชอาณาจักรลาว คอมมิวนิสต์ลาวภายใต้ ้การสนับสนุนของเวียดนามเหนือ ได้ทำการรุกรานดินแดนทางภาคเหนือของลาว อย่าง เปิดเผย กองทหารเวียดมินท์ได้สมทบกับคอมมิวนิสต์ลาวทำการยึดเมืองต่าง ๆ ของ ราชอาณาจักรลาว ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศไทย โรงเรียนตำรวจภูธร 3 จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามคำสั่งที่ ๔๓๖/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เพื่อทำหน้าที่ป้องกัน รักษาเหตุการณ์และความสงบเรียบร้อย ตามชายแดน การดำเนินการเป็นไปอย่างรีบด่วนโดยมี พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการ ได้เรียกระดมกำลังตำรวจภูธรจาก จังหวัดต่าง ๆ รวม ๖๘ จังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดส่งกำลังตำรวจ ๑๒ นาย เข้าฝึกที่ค่าย ตำบลจอหอ อันเป็นสถานที่ตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ในปัจจุบันและเรียกชื่อค่าย แห่งนี้ว่า “ ค่ายสุรนารายณ์ ” โดยสังกัดตำรวจรักษาดินแดนและรักษาชายแดน

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๘ เพื่อแปรสภาพ ตำรวจรักษาดินแดนและรักษาชายแดน ให้เป็นตำรวจ ตระเวนชายแดน โดยกำหนด ให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนที่ ๑) ตั้งที่ทำการ ณ สมาคมปราบวัณโรค ถนนพหลโยธิน อำเภอดุสิต พระนครและ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนที่ ๒) ศูนย์การฝึกตั้งที่ทำการ ณ ค่ายสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๐๐ มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศโดยคณะปฏิวัติและกระทรวงมหาดไทย มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการตำรวจชายแดน โดยขึ้นตรงต่อ กรมตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ ค่ายสุรนารายณ์ จึงโอนกลับมาอยู่ในความปกครองของกองบังคับการ ตำรวจภูธรภาค ๓ อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาเป็น เป็นกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๓ ยกฐานะกองบังคับ การศึกษา เป็นกอง บัญชาการศึกษา และลดฐานะกองบัญชาการตำรวจชายแดนให้มีฐานะ เทียบเท่ากองบังคับการขึ้นตรง ต่อกองบัญชาการตำรวจภูธร เรียกว่า "ตำรวจภูธร ชายแดน" และโรงเรียนตำรวจภูธรภาคได้ถูกปรับ ลดลงจาก ๙ โรงเรียน เหลือ ๔ โรงเรียนโดยโอนมาสังกัดกองบัญชาการศึกษา โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ จึงเปลี่ยน นามหน่วยเป็นกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ และกรมตำรวจ ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๕๔/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ เปลี่ยนชื่อกองกำกับการโรงเรียน ตำรวจภูธรและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ เป็น “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๓"

          ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้โอน กองกำกับโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ไปขึ้นตรงต่อตำรวจภูธรภาค ๓ และเปลี่ยนชื่อ เป็น "ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓" เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อการจัดการศึกษา และฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ จัดการศึกษา และฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเตรียมเข้ารับราชการตำรวจ ( Pre-service Traning)

          ลักษณะที่ ๒ จัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำการให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม กับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ หรือจะไปปฏิบัติ (In-service Traning)
ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามโครงสร้างใหม่ ให้ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดยมี ตำแหน่งผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
41 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 33000
โทรศัพท์ โทรสาร : 044-371388 Web Master : ProgrammerHouse Korat ([email protected])